سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه برای سال هزار و سیصد و نود و هشت بر اساس مصوبه هیات مدیره

طی آخرین جلسه هیات مدیره به تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت، مبلغ ورودیه برای اعضای جدید، ده میلیون ریال و حق عضویت سالانه برای اعضای محترم شش میلیون ریال تعیین گردید.