سال رونق تولیدTehran Customs Brokers Union

قوانین و مقررات سایت

جلسه هماهنگی بین دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران برگزار شد.

اولین جلسه کمیته هماهنگی دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران روز  پنچشنبه یازدهم مرداد ۹۷ در محل دفتر انجمن کارگزاران گمرکی تشکیل شد.
در این جلسه پیرامون برخی اشکالات اجرایی در سامانه جامع گمرکی بحث و بررسی انجام پذیرفت و در ادامه نیز اقدامات در حال اجرا توسط مدیرکل محترم فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک تبیین گردید.
همچنین مقرر شد انجمن کارگزاران گمرکی، نسبت به جمع آوری نظرات کاربران و ذینفعان از سه گمرک اصلی شهید رجایی، تهران و فرودگاه امام و ارائه گزارش آن در جلسات فیمابین اقدام نماید.
تدوین و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز کارگزاران نیز مورد تاکید و تصویب طرفین قرار گرفت.
در این جلسه که از این پس بصورت هر دو هفته یکبار برگزار میشود، برخی بهینه سازی های شکلی در سامانه توسط انجمن پیشنهاد گردید که با پذیرش گمرک، بزودی اجرایی خواهد شد.
 

Tags: