Tehran Customs Brokers Unionسال رونق تولید

قوانین و مقررات سایت

اطلاعیه قابل توجه کلیه کارگزاران گمرکی ایران تمدید کارت کارگزاری گمرکی بدون نیاز به کارت بازرگانی و با اعتبار دو سال اجرایی شد

تمدید کارت کارگزاری گمرکی بدون نیاز به کارت بازرگانی و با اعتبار دو سال اجرایی شد.
پیرو ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و اجرایی شدن آن از تاریخ ۹۱/۰۱/۲۲، از امروز ۹۱/۰۱/۲۴ برای تمدید کارت کارگزاری گمرکی نیازی به تمدید کارت بازرگانی نبوده و اعتبار کارتهای تمدیدی نیز از تاریخ تمدید به مدت دو سال خواهد بود.
با این اقدام و همکاری گمرک ایران در اجرای آیین نامه فوق،از این پس کارگزاران گمرکی ایران به استناد ردیف ۷ بخش ب ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول بند ب ماده ۹۵ بوده و از شمول بند الف ماده مذکور خارج خواهند بود.

دیدگاه‌ها

خداوند گر زحكمت ببند دري               ز لطفش گشايد در ديگري

By palangi

صفحه‌ها